Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Astrositomalarda BCL-2 ve Cyclin A Ekspresyonu ve Prognoz ile ilişkisi
Kenan KOÇ1, Çetin EVLİYAOĞLU1, Cengiz ERÇİN2, Konuralp İLBAY1, Savaş CEYLAN1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Yüksek gradeli astrositomalar cerrahi, radyoterapi, kemoterapiye rağmen; major mortalite ve morbidite nedeni olmaktadır. Bu çalışmada, astrositomalarda Cyclin A ve bcl-2 düzeylerini belirleyerek, yüksek grade'li (grade III-IV) olgularda sağkalıma etkisini araştırdık.

YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 28 supratentorial diffüz astrositoma olgusu dahil edilmiştir. Çalışmada, retrospektif dosya bilgileri kullanılmıştır. Parafin bloktaki doku örnekleri kullanılarak biotin-streptavidin immünoenzimatik antijen gösterme sistemiyle cyclin Ave bcl-2 düzeyleri saptanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak Mann Whitney U, Kruskal-Wallis ve Spearman korelasyon testleri ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Grade II astrositomalarda saptanan % 3.4(±1.7) cyclin A oranı ile grade III %18.4(±10.1) ve grade IV %15.5(±8.8) astrositomalarda saptanan cyclin A oranları arasında belirgin farklılık bulundu. Bcl-2 düzeyleri grade II (1.6±0.9), grade III 1.8(±0.8), grade IV %2.2±(0.6) olarak saptandı. Sağkalım grade III astrositomalarda 85.6 ±26.1 hafta, grade IV astrositomalarda 43.1 ±12.2 hafta olarak bulundu.

SONUÇ: Çalışmada, grade II astrositomalarda cyclin A ve bcl-2 düzeyleri arasında saptanan korelasyon, grade III ve IV astrositomalarda izlenmedi. Ortalama bcl-2 düzeylerinin histolojik malignite ile ilişkili olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : Astrositoma, bcl-2, cyclin A, immunohistokimya, prognoz