Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Nörohipofiz ve İnfindibular Bölge Lezyonları
Halil ULUTABANCA, Ali KURTSOY
Erciyes Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye Sellar bölge oldukça küçük bir alan olsa da bölge lezyonlarının ayırıcı tanısının yapılması bu lezyonların tedavilerindeki farklılıklar nedeni ile önemlidir. Nörohipofiz ve infindibulum yapı itibari ile adenohipofizden farklıdır. Adenohipofiz sekretuar bezken, nörohipofiz bez olmaktan ziyade adenohipofizin arka kısmında sonlanan akson demetidir. İnfindibulum ise ortada infindibular sap ve etrafını saran pars tuberalisden oluşur. Nörohipofiz ve infindibulum lezyonları birbirine benzer ve ilişkili lezyonlardır. Bu bölge lezyonları gelişimsel ve anatomik lezyonlar, enfeksiyöz ve inflamatuvar lezyonlar ve tümör ve benzeri lezyonlar olmak üzere üç kategoride incelenebilir. Bu bölümde seyrek görülen bazı nörohipofiz ve infindibulum lezyonlarının radyolojik ve histopatolojik özellikleri, klinik bulguları ile birlikte sunulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Nörohipofiz, İnfindibulum, Stalk lezyonları, Nörohipofiz lezyonları