Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
16 Yaşında Çocuk Hastada Lomber Disk Hernisi: Olgu Sunumu
Ahmet EROĞLU1, Alparslan ÇARLI2, Serkan DEMİR3, Cem ATABEY4, Bülent DÜZ5
1Van Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Van, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul, Türkiye
4Mevki Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Ankara, Türkiye
5GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
Lomber disk hernisi (LDH) lomber spinal kökün herniye olmuş disk dokusu tarafından sıkıştırılması ile ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı yakınmalarının olduğu klinik tablodur. Toplumda sıklıkla görülmekte ve yaygın işgücü kaybına neden olmaktadır. Genellikle hastalar 25 ile 50 yaş arasındadır. LDH’leri adolesan ve çocukluk döneminde de görülür, ancak nadir olarak cerrahi tedavi gerektirir.

Makalede, LDH tanısı ile opere ettiğimiz 16 yaşında erkek hasta sunuldu. İki yıl önce güreş müsabakaları sırasında rakibini havaya kaldırma sonrası bel ve sağ bacağında ağrı başlayan hasta uygulanan medikal ve fizik tedaviden fayda görmemiş. Hastanın yapılan muayenesinde bel hareketleri ağrılı, düz bacak kaldırma testi sağda 30 derece, sağ ayak bileği dorsofleksiyonu 4/5 kuvvet düzeyinde idi. Hastaya çekilen lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de sağ L4-5 seviyesinde foraminal yerleşimli disk hernisi saptandı. Hastaya mikrodiskektomi yapılarak L5 kökü rahatlatıldı. Operasyon sonrası bacak ağrısı düzelen hasta 1. ayda yapılan kontrol muayenesinde şikayetlerinin geçtiğini ifade etti. Hastanın kontrol muayenesinde sağ ayak bileği dorsofleksiyonu 5/5 kuvvette idi.

Gelişim çağındaki çocuklarda güreş gibi ağır bedensel faaliyet gerektiren sporların gerekli teknik bilgi ve yeterli ısınma olmadan yapılması LDH’ne neden olabilir. Hastada radikülopati, motor defisit mevcutsa, medikal ve fizik tedaviye yanıt alınamıyorsa cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Anahtar Kelimeler : Lomber disk hernisi, Manyetik rezonans görüntüleme, Mikrodiskektomi