Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Retrogasserian Gliserol Enjeksiyonu Uygulanması
Mehmet ERŞAHİN1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye Trigeminal nevralji (TN); şimşek çakar tarzda, ani başlangıçlı trigeminal sinirin bir veya birkaç dalını tutan ağrı durumudur. Ağrı genellikle 2. veya 3. dalını nadiren 1.dalını tutar. Genellikle tek taraflıdır, iki taraflı olduğunda Multiple Skleroz gibi sistemik hastalıklara sekonder geliştiği görülür. Sistemik hastalıklara eşlik eden form semptomatik veya sekonder trigeminal nevralji olarak ifade edilir. Sistemik hastalıklara eşlik etmeyen form ise primer idiyopatik veya esansiyel trigeminal form olarak tanımlanır. Tipik olarak ağrılı bölgeye (triger point) dokunma, yüz yıkama, traş olma, makyaj yapma, diş fırçalama gibi uyaranlar ağrıyı başlatabilir. Genellikle nörolojik defisit saptanmaz ve trigeminal sinir dallarında his kusuru yoktur. Trigeminal nevraljide ilk tedavi her zaman medikal tedavidir. Medikal tedavi yetersiz kalır veya tolere edilemezse, Retrogasserian perkütan girişimler ve mikrovasküler dekompresyon gündeme gelir. Trigeminal nevralji tedavisinde retrogasserian gliserol tedavisi, etkinliği ve güvenilirliği bilinen başarı ile uygulanan bir yöntemdir ve son 35 yıldır birçok merkezde uygulanmaktadır. Bu bölümde trigeminal nevraljide retrogasserian gliserol enjeksiyonu gözden geçirilecektir. Anahtar Kelimeler : Trigeminal nevralji, Gliserol enjeksiyonu, Retrogasserian ganglion