Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Spinal Travma Olgularında Hukuksal Değerlendirme ve Karşılaşılabilecek Sorunlar
Hasan Serdar IŞIK1,Durmuş Oğuz KARAKOYUN1
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye Spinal travmalar, nöroşirüji pratiği içinde sık karşılaşılan ancak tanı ve tedavi seçenekleri noktasında karar verilmesi oldukça zor olan bir hastalık grubudur. Son yıllarda, gerek ülkemizde ve gerekse dünyada, medikolegal dava sayısında ciddi miktarda artış izlenmektedir. Medikolegal dava sayısındaki bu artış, spinal travma gibi komplikasyona açık, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olabilecek bir hasta grubunun tanı ve tedavi süreci yönetimi noktasında, çok dikkatli olmamız gerekliliğini ortaya koymaktadır. Genel anlamda incelendiğinde, Nöroşirürji uzmanları, malpraktis davaları ile en sık karşı karşıya kalan branşlardan biridir. Bu makalede, spinal travma olguları özelinde, hukuksal anlamda bilinmesi gereken temel kavramlar ile olgu yönetimi noktasında dikkat edilmesi gereken konular tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Medikolegal, Spinal travma, Nöroşirürji, Hukuk