Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Doğumsal Beyin Tümörleri-Yenidoğan Beyin Tümörleri
Nejat IŞIK1
1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye Doğumsal beyin tümörleri prenatal dönemde ve hayatın ilk 60 gününde gelişip, farkedilen, görülen tümörler olarak tanımlanmaktadır. Doğumsal beyin tümörleri oldukça seyrek olmasına karşın doğumsal tümörlerin büyük kısmını oluştururlar ve tüm çocukluk çağı tümörlerinin %1,9-0,5"ini kapsarlar. Literatürde en sık yayınlananlar sıra ile teratomlar, gliomlar, embriyonel tümörler ve koroid pleksus tümörleridir. Teratomlar bunların 1/3"ü ile yarısını ve bu yaş grubunda görülen tüm intrakranial tümörlerin %0,5"ni oluşturmaktadırlar. Doğumsal beyin tümörlerinde makrosefali ve hidrosefali doğumda en sık saptanan bulgulardır. Ultrasonografi, BT veya MR görüntüleme prenatal ve postnatal dönemde kranyal kavitenin ayrıntılı incelenmesini kolaylaştırır ve erken tanıya olanak sağlar. Tedavileri maksimal cerrahi eksizyon ve kemoterapiyi içerir. Küratif cerrahi sırasında büyük boyuttaki tümörleri çıkarmaktaki cerrahi zorluklar, hayatı tehdit eden kanamalar ve adjuvan kemoterapi sırasında artan toksisite yaygındır. Bu yaş grubundaki tedavi sınırlamaları nedeni ile llk seriler daha çok otopsi bulgusu olarak tanımlanmışlardır. Son yıllarda bunların histolojik ve moleküler özellikleri iyice tanınmaya başlanarak, tümör davranış biçimindeki rolleri ortaya konulmuştur. İlerleyen teknolojik olanaklar ve multidisipliner yaklaşım sonucu yayınlanan yeni klinik seriler prognozun bu kadar kötü olmadığını ve bazı moleküler tiplerinde daha ileri yaş gruplarına göre daha iyi olabileceğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Çocuk beyin cerrahi, Doğumsal beyin tümörleri, Yenidoğan beyin tümörleri