Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
İntramedüller Spinal Kord Tümörleri ve Cerrahi Tedavinin Yönetimi
Ahmet KARKUCAK1,Vaner KÖKSAL1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Samsun, Türkiye İntramedüller omurilik tümörleri (İMOT), santral sinir sisteminin (SSS) nadir görülen neoplazmalarıdır ve sınırlı cerrahi tedavi seçenekleri nedeniyle önemli bir klinik zorluk teşkil etmektedirler. İMOT"ler tüm SSS"i tümörlerinin%2-4"ünü oluştururlar. Ependimomlar ve astrositomlar en sık karşılaşılan intramedüller spinal kord tümörleri olup, ependimom yetişkinlerde en sık, astrositomlar ise çocuklarda ve adölesanlarda en sık görülmekte ve bunu hemanjiyoblastomlar takip etmektedir. Diğer antiteler arasında lipomlar, germ hücre tümörleri, gangliogliomalar, germinomlar, lenfomalar ve metastazlar bulunur. Bunlar omurilik dokusundan kaynaklanır ve gri ve beyaz maddenin istilasına ve yok olmasına yol açar. Bu tümörlere sahip hastaların çoğu, başlangıçta bir rezeksiyon girişimiyle tedavi edilebilir. Ne yazık ki, tamamen total rezeksiyon yapılamayan veya subtotal rezeksiyon yapılan hastalar, radyoterapi ve kemoterapi gibi birkaç tedavi seçeneğiyle tedaviye bırakılmaktadır. Bu nedenlerle gelecekteki diğer araştırmaların bu yıkıcı hastalıklar için umut verici yeni tedavilere yol açması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler : İntramedüller spinal kord tümörleri, Rezeksiyon, Astrositomalar, Epandimoma