Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıklarda Radyolojik Değerlendirme
Yunus Emre ŞENTÜRK1,Ali Yusuf ÖNER1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye Servikal spondiloz, servikal vertebra, intervertebral disk ve ligamentöz yapıların yaşlanmanın potansiyel sonucu olarak progresif dejenerasyonunu anlatan genel bir tanımdır. Erişkin yaş grubunda boyunda rijidite, radiküler ağrı veya myelopati gibi klinik bulguların en sık sebebidir. Ağrı veya nörolojik defisitlerin oluşumunda servikal diskopati, osteofit gelişimi, unsinat proses hipertrofisi, ligament kalsifikasyonu, bozulmuş servikal aks ya da faset hipertrofisinin değişken düzeylerde katkısı olabilir. Bu hastalar bütüncül klinik yaklaşım prensibi ile ele alınıp uygun algoritma ve yeterli teknikte radyolojik görüntüleme ile değerlendirildiklerinde servikal spondiloza katkıda bulunan dejenere olmuş temel anatomik yapılar, nörolojik defisit kökeni ve seviyesini başarılı bir şekilde gösterilebildiği gibi, benzer klinik tabloya sebep olabilen servikal spondiloz dışı etiyolojiler de yüksek güven indeksi ile dışlanabilir. Rutin klinik pratikte görüntüleme yöntemleri giderek artan bir yaygınlık ve sıklık ile servikal spondiloza ilintili myelopati ve benzeri morbiditelerin gerek prognostik değerlendirme, gerekse tedavi yanıtı öngörüsünde kullanılmaktadır. Güncel literatürde, özellikle spondiloz ilintili myelopatilerin prognostik değerlendirme ve tedavi sonrası yeterli klinik yanıt öngöru etkinliğini artırmada, rutin servikal MRG"ye ilave gerçekleştirilen kantitatif MRG tekniklerinin önemini gösterir veriler hızla birikmektedir. Bu bilgiler ışığında, yakın gelecekte kantitatif MRG yöntemlerinin, cerrahi faydanın sorgulanabilir olduğu durumlara veya aşikâr klinik myelopatinin spinal kord görüntüleme bulgularına yansımadığı olguların değerlendirilmesinde yaygınlaşarak, rutin görüntüleme prosedürlerine dahil olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Servikal vertebra, Spondiloz, İntervertebral disk, Longitudinal ligamentler, Spinal kord, Spinal sinir kökleri, Myelopati