Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
İDYOPATİK SPİNAL EPİDURAL LİPOMATOZİS: OLGU SUNUMU
Ramazan ATABEY, Talat KIRIŞ, Nevra ŞİŞLİ, Bülent DEMİRGİL, Halil TOPLAMAOĞLU
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul İdyopatik spinal epidural lipomatozis lomber radikülopatinin ayırıcı tanısında akılda bulundurulması gereken bir hastalıktır. Epidural lipomatozisin uzun süreli kortikosteroid kullanımı ve endojen hiperkortizolemi sonucu oluşabildiği bilinmekle birlikte idyopatik formu son derece nadirdir.

Bu makalede radikülopatiyle başvuran ve spinal epidural lipomatozis tanısı konularak ameliyat edilen bir olgu sunulmuş ve daha önce yaymlanmış olgular gözden geçirilerek tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Epidural lipomatozis, radikülopati, kortikosteroid, laminektomi