Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
AMELİYAT SIRASINDA OMURİLİK MONİTÖRLEMESİ
Mehmet ZİLELİ1, Erdal ÇOŞKUN2, Berna ZİLELİ1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli
Bu çalışmada omurilik ve omurga cerrahisi sırasında evoked potansiyel monitörlemesi uyguladığımız 32 olguluk bir klinik serinin sonuçları sunulmaktadır. Dokuz hastada intramedüller tümör, 5 hastada intradural ekstramedüller tümör, 5 hastada ekstradural tümör, 6 hastada servikal spondüotik miyelopati, 6 hastada gergin omurilik sendromu, 1 hastada torakal disk hernisi mevcuttu. Tüm hastalarda tibial ve median sinir uyarımı ile kortikal SEP'ler (Somatosensoryel Evoked Potansiyel), 29 hastada ayrıca spinal SEP'ler elde edildi. Dura açılmışsa intradural, açılmamışsa ekstradural kayıtlar yapıldı. Yirmibir olguda intraoperatif E' ler (Evoked Potansiyel) değişmedi, 9 olguda kötüleşti. Postoperatif erken dönemde klinik tablo 24 olguda değişmedi, 1 olguda düzelme gösterdi, 8 olguda ise kötüleşme gösterdi. İki yanlış negatiflik, 3 yanlış pozitiflik, 6 doğru pozitiflik elde edildi. Kauda-konus patolojilerinde anal sfinkter uyarımlı SEP'ler daha anlamlı sonuçlar verdi. Bir olguda kısa süreli kötüleşmeye cerrahın yanıt vermesiyle SEP'ler düzeldi. Genel olarak nörolojik defisiti olan hastaların monitörlenmesi, skolyoz cerrahisi gibi defisitsiz olguların monitörlenmesinden daha zor olmaktadır. Bu olgularda zaten bozuk olan kortikal SEP'ler ameliyat sırasında ciddi dalgalanmalar gösterebilmektedir. Ancak spinal SEP'lerin kaybı ya da bozulması nörolojik defisitin bir göstergesi olup, mutlak uyarı kriteri olarak kabul edilmelidir. Anahtar Kelimeler : Omurilik monitorlenmesi, somatosensoryel evoked potansiyeller, omurilik potansiyelleri, pudendal SEP