Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Pterional Yaklaşımla Opere Edilen Tüberkulum Sella Meningiomlarının Cerrahi Tedavi Sonuçları
Murat MÜSLÜMAN, Halit ÇAVUŞOĞLU, Alper KAYA, Osman TÜRKMENOĞLU, Yunus AYDIN
Şişli Etfal Araştırma ve Eğitim Hastanesi AMAÇ: Tüberkulum sella meningiomlu hastalarda sağdan unilateral pterional yaklaşımla operasyonun, ameliyat sonrası oftalmolojik ve endokrinolojik sonuçlar üzerindeki etkinliği araştırılmıştır.

YÖNTEMLER: Ocak 1993 – Ocak 2003 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirurji Kliniği'nde toplam 23 tüberkulum sella meningiomu tanılı hasta sağdan unilateral pterional yaklaşımla opere edilmiş ve değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Total tümör eksizyonu 22 (% 96) olguda gerçekleştirilmiş olup, bir hastada vasküler invazyon nedeniyle parça bırakıldığından nüks tespit edilmiştir. Preoperatif ve postoperatif erken dönemde mortalite görülmemiştir. Postoperatif görme keskinliği ve görme alanı beraber değerlendirildiğinde 8 olguda (% 34,7) tam düzelme, 11 olguda (% 47.9) düzelme, 3 olguda (% 13.1) aynı düzeyde kalma, 1 olguda (% 4.3) kötüleşme izlenmiştir. Ameliyat öncesi tümöre bağlı endokrin bozukluk sadece bir hastada saptanmıştır. Dört (%17) hastada postoperatif geçici diabetes insipitus gelişmiş olup bunların tamamında ortalama 4 gün içerisinde tam düzelme gözlenmiştir. Bununla birlikte, 1 (%4) hastada hipopitüitarizm gelişmiş olup endokrinoloji kliniğince sürekli hormon tedavisine gerek duyulmuştur.

SONUÇ: Tüberkülüm sella meningiomalarının sağdan unilateral pterional yaklaşım ile tedavisi düşük komplikasyon oranıyla total tümör rezeksiyonuna imkan sağlayan etkin bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Tüberkulum sella meningiomu, unilateral pterional mikrocerrahi yaklaşım, vizüel sonuçlar, endokrin fonksiyon