Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
TRAVMATİK BEYİN OMURİLİK SIVISI FİSTÜLÜNDE LOMBER PONKSİYON SONRASI BASINÇLI PNÖMOSEFALUS: OLGU SUNUMU
Fatih S. EROL, M. Faik ÖZVEREN, Cahide TOPSAKAL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Elazığ Travmatik beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülünde yaklaşık %20 oranında pnömosefalus görülür. BOS fistülü olan hastalarda lomber ponksiyon veya spinal direnaj sonrasında pnömosefalus gelişebilir. Travmatik rinoreli bir hastada tedavi amaçlı yapılan lomber ponksiyondan sonra intrakranial basınç artışı bulguları gelişti. İntrakranial pnömosefalusun belirgin derecede arttığı görülerek burr hole ile boşaltıldı. Hastanın klinik durumu düzeldi. Beyin omurilik sıvısı fistülünde lomber ponksiyon sonrası mevcut pnömosefalusun artabileceği bu olgu nedeniyle vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Basınçlı pnömosefalus, beyin omurilik sıvısı fistülü, kafa travması, lomber ponksiyon, rinore