Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Omurilik Yaralanması Olan Hastalarda Hemşirelik Bakımı ve Eğitimin Bağımlılık- Bağımsızlık ve Öz-Bakım Gücü Üzerine Etkisi
Hatice KAYA, Rengin ACAROĞLU
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul AMAÇ: Araştırma, omurilik yaralanması olan bireylerde hemşirelik bakımı ve eğitimin bağımlılık-bağımsızlık ve öz-bakım gücü üzerine etkisini belirlemek amacı ile yarı deneysel olarak planlandı.

ÇALIŞMA PLANI: Temmuz 2002 - Ekim 2003 tarihleri arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji Kliniği ile Şişli Etfal Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde yatan omurilik yaralanmalı bireyler arasından, belirlenen kriterler doğrultusunda seçilen 20 kontrol, 20 deney grubu olmak üzere 40 birey oluşturdu. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği-FBÖ ve Öz- Bakım Değerlendirme Ölçeği-ÖBDÖ olmak üzere 3 ayrı formdan yararlanıldı.

BULGULAR: Araştırmamız sonucunda başlangıçta "tam bağımlı" olan öz-bakım düzeylerinin kontrol grubu olgularda "orta derecede bağımlılığa" deney grubu olgularda "az derecede bağımlılığa" ulaşması, fonksiyonel bağımsızlık düzeylerinin ise; her iki grupta da "gözlem altında" yarı bağımlı duruma yükselmesine karşın, deney grubu olgularda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlendi.

SONUÇ: Omurilik yaralanması olan bireylere uygulanan hemşirelik bakımı ve eğitimin yanı sıra verilen rehber kitapçık ile hastalarda öz-bakım gücünün ve bağımsızlık durumunun artmasına, dolayısı ile yaşam kalitesine katkı sağlandığı görüldü. Anahtar Kelimeler : Omurilik yaralanması, hasta bakımı, eğitim, yaşlılar, bağımsızlık, öz-bakım gücü