Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
SPİNAL MENİNGEAL MELANOSİTORNA: OLGU SUNUMU
Gönül GÜVENÇ1, Hamdi BEZİRCİOĞLU1, Hamit FERAN1, Mehmet ELÇİ1, Murat ERMETE2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Patoloji Kliniği, İzmir
Amaç: Leptomeninksin primer pigmente tümörleri nadirdir. İlk kez 1972'de tanımlanmış olan meningeal melanositoma ile ilgili; şimdiye kadar az sayıda olgu sunulmuştur. C2-4 lokalizasyonlu meningeal melanositoma olgusu sunulmuştur.

Yöntem: Bu çalışmada; 37 yaşında spinal meningeal melanositoma olgusu literatür gözden geçirilerek sunulmuştur. Meningeal melanositomayı melanin pigmenti içeren meningiomalardan ve malign melanomlardan histolojik ayırıcı kriterler saptanmış, spinal menengiom ve diğer spinal tümörlerden klinik radyolojik ayırıcı özellikleri irdelenmiştir.

Bulgular: 37 yaşında erkek hastada başvurusundan 20 gün önce ense, boyun ağrısı ve sağ yan güçsüzlüğü gelişmiş. Manyetik rezonans incelemesinde C2-4 düzeyinde intradural, Tl'de hiperintens, T2'de izointens kitle saptandı. Mikrocerrahi ile intradural kitle total çıkarıldı. Postoperatif dönemi olağan geçen olgunun 3 yıllık takibinde olgu sağlıklıdır ve rekürrens görülmemiştir.

Sonuç: Malign melanom, melanoblastom gibi pigmente lezyonlar malign gidişli olmalarına karşın; meningeal melanositomalar benign lezyonlardır. Tam çıkarılma ile kür veya uzun süreli remisyon elde edilebilir. Anahtar Kelimeler : Melanositoma, meningeal tümör, spinal tümör