Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
SPİNAL KORD TÜMÖRLERİNDE REHABİLİTASYONUN FONKSİYONEL SONUÇLAR VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bilge KARA1, Zeliha TULUM1, Ümit ACAR2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
AMAÇ
Spinal kord tümörü tanısıyla ameliyat edilen hastalara uygulanan rehabilitasyon programının fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi üzerine etkileri incelendi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya spinal kord tümörü nedeniyle ameliyat edilen 54 hasta (31 erkek, 23 kadın; ort. yaş 45; dağılım 14-83) alındı. Tüm hastalar, hastaneden çıkış gününde, ameliyat sonrası birinci, altıncı ve 12. aylarda fonksiyonel düzey için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FBÖ), yaşam kalitesi için Short-Form 36 (SF-36) ile değerlendirildi. Ayrıca, hastalar rastgele örneklem yöntemiyle iki gruba ayrılarak, bir gruba (n=43) her kontrol döneminde uygun ev programı verildi, diğer grup (n=l1) yalnızca FBÖ ve SF36 ile izlendi.

BULGULAR
Rehabilitasyon uygulanan olgularda FBÖ skorları değerlendirme süresince yükselmesine rağmen, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Nörolojik defisitlerin fonksiyonel düzey ve yaşam kalitesi parametrelerini anlamlı ölçüde etkilediği saptandı (p<0.05). SF-36 yaşam kalitesi ölçümleri, ev programı uygulanan olgularda altıncı ve 12. aylarda anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05).

SONUÇ
Spinal kord tümörlerinde erken dönemde başlatılan rehabilitasyon programları ve taburcu edildikten sonra uygulanan ev programları, hastaların fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri ve yaşam kalitesinin artırılmasında etkilidir. Anahtar Kelimeler : Günlük yaşam aktiviteleri; sağlık durumu göstergeleri; yaşam kalitesi; rehabilitasyon; spinal kord kompresyonu; spinal kord yaralanması; spinal neoplazmlar