Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Sagital Sinüs Trombozu Nedeniyle Antikoagülan Tedavi Yapılan Hastada Lomber Ponksiyon Sonrası Gelişen Spinal İntradural Hematom ve Akut Parapleji: Olgu Sunumu
Adem YILMAZ1, Halit ÇAVUŞOĞLU2, Okan KAHYAOĞLU3, Ramazan Alper KAYA4, Ahmet Murat MÜSLÜMAN5, Cengiz TUNCER6, Yunus AYDIN7, Figen YILMAZ8
1,2,3,4,5,6,7Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji, İstanbul
8Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İstanbul
Biz bu çalışmada süperior sagittal sinüs trombozu nedeniyle antikoagülan tedavi uygulanan hastaya yapılan lomber ponksiyon sonrası gelişen akut spinal intradural hematom sonrasında oluşan akut parapleji olgusunu sunduk. Kanama diyatezi bozukluğu olan hastalarda yapılan lomber ponksiyon esnasında oluşan direkt vasküler travma spinal intradural kanamaları ve buna bağlı olarak nörolojik defisit oluşumu riskini artırmaktadır. Spinal intradural hematomlar (SİH) oldukça nadir görülen akut spinal kord kompresyon nedenidir. Genellikle koagülasyon defekti veya spinal vasküler malformasyonu olan hastalara spinal anestezi uygulaması veya tanı amacıyla yapılan lomber ponksiyon (LP) sonrası, nadiren de spontan olarak ortaya çıkar. Antikoagülan tedavi uygulanan hastalara yapılan LP sonrası değişik derecelerde subaraknoid, subdural, subaraknoid ve subdural beraber ve epidural hematom oluşabilmektedir. Travmatik LP spinal hematom riskini her zaman artırmaktadır. Anahtar Kelimeler : Antikoagülan tedavi, Lomber ponksiyon, Sagittal sinüs trombozu, Spinal hematom