Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 1
Endoskopik Karpal Tünel Dekompresyonu: Cerrahi Teknik ve 50 Olgunun Kısa ve Orta Dönem Sonuçlarının İncelenmesi
Zafer ÇANAKÇI1, Hakan EMMEZ2, Tansel KENDİRLİ3
1,2Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Eskişehir
3Asker Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
AMAÇ: Endoskopik karpal tünel dekompresyonu daha çok el cerrahları ve ortopedistlerin uyguladığı bir yöntem olarak gözükmekte, nöroşirürji kliniklerinin standart yöntemleri daha çok tercih etmekte olduğu izlenmektedir. Nöroendoskopik girişimlerin giderek popüler hale geldiği gözönünde bulundurularak, hem endoskopik karpal tünel dekompresyonunun cerrahi tekniğini, hem de bu yöntemle tedavi ettiğimiz 50 olguluk serinin sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Eskişehir Asker Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde Nisan 2004 ile Şubat 2007 tarihleri arasında Karpal Tünel Sendromu tanısıyla, endoskopik medyan sinir dekompresyonu uygulanan 50 olgu retrospektif değerlendirilmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, taraf, sonuç ve komplikasyonlar yönüyle incelenmiştir. Ortalama takip süresi 18.3 aydır. Hastalar ilk gece, birinci hafta ve üçüncü ayda ayrıca değerlendirilmiştir. İlk gece ve ilk hafta sonuçları kısa, 3 ay sonundaki sonuçlar ise orta dönem sonuçları olarak ele alınmıştır.

BULGULAR: Toplam 44 hastada 50 el opere edildi. Sonuçların değerlendirildiği üç dönemde de %98 başarılı sonuç elde edildi. Yakınmaları düzelmeyen bir hastaya açık cerrahi uygulandı ve karpal ligamanın tam kesilmediği saptandı. Bir hastada kompresyonla kontrol edilebilen kanama, üç hastada antibiyotikle kontrol altına alınan yüzeysel yara enfeksiyonu gelişti. Hiçbir hastada kalıcı morbidite saptanmadı.

SONUÇ: Endoskopik karpal tünel dekompresyonu güvenilirliği, kolaylığı ve başarılı sonuçlarıyla karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde standart yöntemlerden biri haline gelmiştir. Anahtar Kelimeler : Karpal tünel sendromu, Endoskopik cerrahi, Median sinir