Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
Uzun Segment Posterior Spinal Enstrumentasyon Uygulanan Hastada Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Parsiyel Görme Kaybı ve Diplopi
Ergün DAĞLIOĞLU1, Ali DALGIÇ2, Ali Erdem YILDIRIM3, Eyüp HORASANLI4, Hatice Gül HATİPOĞLU5, A. Deniz BELEN6
1,2,3,6Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara, Türkiye
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Spinal cerrahi yapılan ve 2 saatten uzun süren cerrahiler sonrasında postoperatif görme problemleri nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. En önemli risk faktörleri arasında hasta bazlı anemi, hipertansiyon, sigara içimi gibi faktörlerin yanında uzun cerrahi süresi, intraoperatif hipotansiyon ve hipovolemi, masif kanama ve kan transfüzyonu gibi sistemik problemler, oküler bası ve uygunsuz pozisyon gibi mekanik nedenler yer alır. Bu makalede lomber dar kanal tanısı ile 5 mesafe dekompresyon ve posterior lomber transpediküler fiksasyon yapılan, postoperatif 2. gününde bulanık görme ve çift görme semptomları gelişen 59 yaşında bayan hasta sunulmaktadır. Çekilen kranial ve difüzyon MR incelemesinde pons superior ve mezensefalon inferior kesimlerinde sağda akut iskemi ile uyumlu görünüm mevcuttu. Preoperatif Hb değeri 11.1 olan, peroperatif ve postoperatif dönemde toplam 7 ünite kan transfüzyonu yapılan hastanın Hb değeri en düşük 6.6 olarak saptandı. Transfüzyon sonrası Hb değeri 10.4'e yükselen hastanın postoperatif 4. gün tüm semptomları düzeldi. Uzun segment spinal cerrahi uygulanacak hastalarda preoperatif risk faktörleri iyi araştırılmalı, tüm koruyucu önlemlere karşın nadir de olsa gelişebilen görme bozuklukları hızla değerlendirilerek tedaviye yönelik parametreler açığa çıkarılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Anemi, Komplikasyon, Diplopi, Pons iskemisi, Spinal enstrumentasyon, Görme kaybı