Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Lomber Spinal Stenozun Cerrahi Tedavisinde Unilateral Yaklaşımla Bilateral Dekompresyon
Alper KAYA
Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye Unilateral yaklaşımla bilateral dekompresyon lomber spinal stenozlu hastalarda tatmin edici sonuçlar sağlayan minimal invasiv bir cerrahi girişim tekniğidir. Lomber stabiliteyi bozmaması, komplikasyon oranının düşüklüğü, ameliyatta minimal kan kaybı, hastanede yatış süresinin kısalığı diğer avantajlarıdır. Bu yöntem, literatürde bildirilen klinik çalışmalarda özellikle ileri yaş grubu ve ameliyat öncesi belirgin instabilitesi olmayan hastalarda ilk planda düşünülmesi gereken avantajlı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte ameliyat öncesi dönemde radyolojik ve klinik olarak ileri lomber spinal instabilitesi gösterilen hastalarda total laminektomiye ilaveten stabilizasyon ve füzyon halen konvansiyonel bir cerrahi teknik olarak yerini korumaktadır. Bu makalede, ameliyatın ayrıntıları ve diğer cerrahi tedavi yöntemlerine olan avantajları tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Lomber spinal stenoz, Unilateral yaklaşım, Bilateral dekompresyon, İnstabilite