Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Vertebrajenik Disfaji: Olgu Sunumu
Ahmet AKYÜZ
S.B. Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Trabzon Disfaji etyolojisinde diffüz idiopatik iskelet hiperostozu (DISH) nadirdir. Vertebrajenik disfaji , DISH ile ilişkili ekstraspinal semptomlardan birisidir. Bu yazıda, disfaji nedeniyle araştırılan ve ‘'servikal ağırlıklı DISH' in neden olduğu eksternal özofagus basısı'' tanısı konan bir hasta sunulmuştur. Olgunun klinik ve radyolojik özellikleri, konservatif veya cerrahi tedavi seçenekleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Diffüz idiopatik iskelet hiperostozu, Disfaji, Servikal omurga