Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Endoskopik Karpal Tünel Dekompresyonu: 25 Endoskopik ve 25 Standart Prosedür Karpal Tünel Dekompresyonu Cerrahisinin Kısa ve Orta Dönem Sonuçları
Ümit EROĞLU, Gökmen KAHİLOĞULLARI, Melih BOZKURT, Altan DEMİREL, Onur ÖZGÜRAL, Ayhan ATTAR
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye AMAÇ: Endoskopik karpal tünel dekompresyonu, nöroşirurji kliniklerinde yaygınlaşmaktadır ve standart cerrahi yöntemlere alternatif bir tedavi seçeneği haline gelmektedir. Çalışmada, endoskopik yöntemle ve standart cerrahi ile tedavi edilen yirmi beşer, toplam elli hastanın tedaviye yanıtlarının kısa ve orta dönem sonuçları sunuldu.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniğinde 2009-2010 yıllarında karpal tünel sendromu tanısıyla, endoskopik ve standart cerrahi yöntemle opere olan yirmi beşer hasta yaş, cinsiyet, taraf, sonuç ve komplikasyonlar açısından prospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Hem endoskopik hem de standart cerrahi olan yirmi beşer hastada toplam 50 hasta opere edildi. Hastalar ilk gece, 1. ay ve 6. ayda değerlendirildi. Endoskopik dekompresyon yapılan 25 hastanın tümünde kontrol edilen 3 dönemde de parestezi ve ağrı şikayetlerinin tamamen geçtiği tespit edildi. Hiç bir hastada kanama veya herhangi bir enfeksiyon gözlenmedi. Standart prosedürle cerrahi olan 25 hastada başarı %90 olarak bulundu. 2 hastada oral antibiyotikle kontral altına alınan yüzeyel yara yeri enfeksiyonu ve 1 hastada takiplerinde nüks gözlendi.

SONUÇ: Endoskopik karpal tünel dekompresyonu yüksek başarı sonuçları, az morbidite oranları nedeniyle karpal tünel sendromu tedavisinde tercih edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Anahtar Kelimeler : Karpal tünel, Endoskopik, Dekompresyon