Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Sak Olmaksızın İntraventriküler Kanama ile Prezente Olan Rüptüre Anterior Komminikan Anevrizması: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Muhammet Bahadır YILMAZ, Ayhan TEKİNER, Oktay GÜRCAN, Tuncer GÖKER, Kağan TUN
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kayseri, Türkiye Anevrizmalara bağlı kanamaların beyin tomografisindeki temel görüntüsü subaraknoidal kanama olmakla birlikte intraventriküler kanama, intraserebral kanama ve daha az sıklıkla da subdural kanama eşlik edebilmektedir. Eşlik eden bu intrakranial kanamalar kötü prognoz ve yüksek mortalite ile birliktedir. Subaraknoidal kanama olmadan intraventriküler kanama ve / veya intraparankimal hematomla prezente olan rüptüre anevrizma ise çok daha nadir görülmektedir. Biz bu yazımızda literatür eşliğinde subaraknoidal kanama olmadan intraventriküler kanama ile prezente olan rüptüre anterior komminikan anevrizmasını sunuyoruz. Travmatik olmayan pür intraventriküler kanamalarda da vasküler lezyonlar açısından ileri tetkik yapılması gerektiğini, mevcut radyolojik tetkiklerdeki gelişmeler sayesinde daha fazla rüptüre anevrizma saptanabileceğini düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : Rüptüre anevrizma, İntraventriküler kanama, Subaraknoidal kanama, İntraparankimal kanama