Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Appendektomi Sonrası Ventriküloperitoneal Şant Komplikasyonu Olarak Hepatik Psödokist Oluşumu: Bir Olgu Sunumu
Mehmet TÖNGE1, Muhammet Bahadır YILMAZ2, Hakan EMMEZ3, Memduh KAYMAZ3, Aydın PAŞAOĞLU3
1Çankırı Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Çankırı, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kayseri, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ventriküloperitoneal şant, hidrosefali tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ventriküloperitoneal şant uygulanmasını takiben çeşitli komplikasyonlar bildirilmiştir. En sık görülen komplikasyonlar; şant migrasyonu, enfeksiyon, şant malfonksiyonu, şant kopması ve subdural hematomdur. İntraabdominal komplikasyonlar da sık görülebilmektedir. Diğer taraftan intraabdominal psödokist gelişimi, ventriküloperitoneal şantın tüm batın komplikasyonlarının %1-3’ünü oluşturan nadir bir durumdur. Sporadik olgularda psödokist oluşumu hepatik kapsülün altında gözlenebilmektedir. Biz, appendektomiden 1 hafta sonra hepatik psödokist ile prezente olan 63 yaşındaki ventriküloperitoneal şantlı bayan hastayı sunmayı ve hepatik psödokist ile ilgili literatür eşliğinde olguyu tartışmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler : Abdominal psödokist, Appendektomi, Hepatik psödokist, Hidrosefali, Ventriküloperitoneal şant