Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Hareket Bozuklukları Cerrahisinde Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon
T. Ali ZIRH
Medikalpark Bahçelievler Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye AMAÇ: Fonksiyonel nöroşirürji girişimleri sırasında mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniğinin uygulanması cerrahiye hedef teşkil eden anatomik yapıların lokalizasyonunda yarar sağlamaktadır. Bu yazıda, mikroelektrot kayıt ve stimülasyon yöntemi kullanılarak operasyon gerçekleştirmiş olduğumuz olgu serimizdeki uygulama tekniğimizin ve deneyimimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Medikal tedaviye yeterli yanıt vermeyen 872 hareket bozukluğu olgusunda ucu 2-4 mikron kalınlığında olan platiniumiridium mikroelektrotlar ile tek hücre düzeyinde mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniği ile gerçekleştirilen cerrahi girişim yöntem ve bulguları ile bu yöntemin avantaj ve riskleri paylaşılmaya çalışılmıştır.

BULGULAR: Mart 1997-Mart 2014 tarihleri arasında 94’ü Talamik; 464’ü Pallidal ve 654’ü Subtalamik bölge olmak üzere toplam 1.212 anatomik lokalizasyonda tek hücre düzeyinde 7.834 mikroelektrot kayıt ve stimülasyon trasesi deneyimi gerçekleştirilmiş; bu deneyimin kazandırdıkları ve olgulardan elde edilen bulgular tartışılmıştır.

SONUÇ: Gerçek mikroelektrotlar kullanılarak mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniği uygulanmasının intraoperatif klinik muayene ile birlikte cerrahiye hedef teşkil eden anatomik yapıların lokalizasyonunda yarar sağladığı; tek bir mikroelektrot kullanılarak birbirini takip eden tek tek kayıt traseleri yapılmasının fizyolojik haritalamaya daha fazla katkı sağlayacağı; deneyimli ellerde mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniğinin uygulamasının cerrahi girişim sırasında kanama riskini arttırma ve cerrahi girişim süresini uzatma gibi olumsuz etki ve risklerinin en az düzeye inebileceği kanaati paylaşılmıştır. Anahtar Kelimeler : Mikroelektrot kayıt, Derin beyin stimülasyonu, Hareket bozuklukları cerrahisi, Parkinson hastalığı, Subtalamik nükleus