Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
İntraventriküler Menenjiyomlar
Selçuk YILMAZLAR
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye İntraventriküler menenjiyomlar koroid pleksus içindeki araknoidal hücrelerden kaynaklanan nadir sıra dışı patolojilerdir. Genelikle orta yaş grubunda ve lateral ventrikülün trigonunda görülürler. İntraventriküler menenjiyomlar klinik olarak bulgu vermeden önce büyük boyutlara ulaşmaya eğilimlidirler. Genellikle artmış intrakranial basınç semptomları, yürüme bozuklukları, bilişsel bozukluklar ve görme alanı yetersizlikleri ile kendini ortaya koyarlar. Radyolojik olarak, ventriküler sistem içinde solid, yuvarlak ve homojen olarak kontrast tutan lezyonlardır. Kranial boşluğun herhangi bir yerindeki menenjiyomlara biyolojik olarak benzerler. İntraventriküler menenjiyomların tedavi süreci beyin cerrahı için çeşitli tanısal ve cerrahi zorluklar yaratır. Rekürrens olmaksızın tam cerrahi çıkartılmaları sıklıkla mümkündür. Cerrah ventriküle çeşitli cerrahi teknikleri kullanarak yaklaşır. Reseksiyon esnasında tümörü besleyen damarların ortaya çıkartılması ve devaskülarize edilmesi çok önemlidir. Menenjiyomun görülmeyen tarafında major drene edici venler olması nedeniyle tümörün körlemesine traksiyonundan kaçınılmalıdır. Streotaktik radyocerrahi gerekli değildir, fakat çıkartılamamış ve/veya rezidü bırakılmış ilerleyici menenjiyomlarda kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : İntraventriküler menenjiyomlar, Cerrahi yaklaşımlar