Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Kordoid Menenjiyom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Yavuz ARAS1, Pulat Akın SABANCI1, Osman BOYALI1, Aydın AYDOSELİ1, İlyas DOLAŞ1, Ömer ÖZDEMİR1, Mebrure Bilge BİLGİÇ2, Ali Nail İZGİ1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Kordoid menenjiyom kordomaya benzerliği nedeniyle bu isimle anılmaya başlanan, nadir görülen bir menenjiyom alt tipidir. Agresif klinik davranış ve yüksek rekürrens riski nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2000 yılında “Grade II” sınıfına alınmıştır. Çoğunlukla supratentoriyal yerleşimlidir ve tüm menenjiyomlar içinde % 0,5-1 oranında görülür. Sıklıkla orta-ileri yaş grubunda izlenir. Özellikle pediatrik yaş grubunda görülenlerde mikrositer anemi ve/veya disgamaglobülinemi gibi sistemik hastalıklar tümöre eşlik edebilir. İlk tedavi seçeneği cerrahidir ve ancak gross total rezeksiyon ile kür sağlanabilir. Subtotal rezeksiyonlarda tedaviye radyoterapi eklenmelidir. Burada 33 yaşında başağrısı ve görme bozukluğu ile prezente olan bir erkek hastadada suprasellar yerleşimli bir kordoid menenjiyom olgusu sunulmakta ve ilgili literatür gözden geçirilmektedir. Anahtar Kelimeler : Kordoid menenjiyom, Suprasellar, Görme kaybı