Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Yetişkinde Nörojenik Kladikasyo ile Tanısı Konulan Bir Diastematomyeli Olgusu
Aydemir KALE, Eren Görkem GÜN, Şanser GÜL, Murat KALAYCI
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Özet

Diastematomyeli, spinal kordun iki kısma bölündüğü, sıklıkla alt torasik veya üst lomber bölgeyi etkileyen konjenital bir spinal disrafizm anomalisidir. Genellikle çocukluk çağında, eşlik eden nörokutanöz ve ortopedik sorunlar ile birlikte tanısı konmaktadır. Yetişkinlerde asemptomatik olguların sıklığı bilinmemektedir. Radiküler ağrı ve bel ağrısı şikayeti en yaygın şikayet olarak bildirilmektedir. Yalnızca nörojenik kladikasyo ile prezente olması oldukça nadirdir. Yazıda, daha önce şikayeti olmayan, tanısı konmamış, 72 yaşında ilerleyici nörojenik kladikasyo şikayeti sonrası diastematomyeli saptanan bir hasta sunulmuştur. Hastanın L2 seviyesindeki kemik supur çıkartılarak duraplasti ile nöral yapılar tek bir dural kılıf içerisinde birleştirilmiştir. Ayrıca L5 seviyesinden filum terminale serbestleştirmesi yapılmıştır. 6 aylık takibinde şikayetlerinde belirgin gerileme kaydedilmiştir. Nörojenik kladikasyo şikayeti olan hastaların ayırıcı tanısında diastematomyeli akılda tutulması gerekmektedir.