Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Serebral Anjiyografi Sonuçlarımız: Tek Merkezli Çalışma
Emrah KESKIN
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak

Özet

Giriş ve Amaç: Subaraknoid kanama (SAK), ortalama 55-60 yaş aralığındaki hastaları etkileyen nadir görülen ve inmenin önemli bir alt tipidir. Vakaların %85"inde altta yatan neden intrakraniyal anevrizmanın rüptüre olmasıdır. Klinik olarak, bir intrakraniyal anevrizmanın teşhisinde altın standart olarak dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) modalitesi kullanılır. DSA ile anevrizmanın lokalizasyonu, sayısı, anevrizmanın şekli ve olası tedavi modalitesi rahatlıkla belirlenebilir.

Yöntem: Ocak 2020 ile Mart 2022 arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beyin Cerrahi Kliniğinde SAK tanısı alan hastalara yapılan kranial DSA sonuçlarımızı retrospektif olarak analiz ettik.

Bulgular: Travmatik olmayan 55 SAK hastasına DSA uygulandı. Hastaların 32"si erkek, 23"ü kadındı. Hastaların 43"ünde farklı lokalizasyon ve büyüklükte anevrizma tespit edilirken; 2 hasatada AVM tespit edildi. Ancak 10 (%18) hastanın anjiyogramı normal olarak raporlandı. Hastaların 13 (%30)" ünde anterior komünikan arter, 12 (%27) hastada orta serebral arter, 7 (%16) hastada posterior komünikan arter, 5 (%11) hastada baziler tepe 3 (%6) hastada internal serebral arter bifurkasyonu, 2 (%4) hastada internal serebral arter kavernöz segment, 1 (%2) hasta interneal serebral arter oftalmik segment anevrizması tespit edildi. Ayrıca 4 hastada multiple anevrizma tespit edildi.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz veriler literatür ile karşılaştırıldığında genel olarak literatür ile uyumludur.