Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
GLIOBLASTOMA MULTİFORMELİ HASTALARDA UZUN SURVİV
Tansu MERTOL, Süleyman İÇKE, Metin GÜNER, Ümit ACAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Multifokal gliomlar hariç tutulursa, 1986-1990 yılları arasında glioblastoma multiforme nedeniyle 10 hasta opere edilmiştir. En azından bir yıl yaşayan hastaların ilk patolojik preparatları yeniden değerlendirilmiştir. Beş hastanın bir yıldan fazla yaşadığı bulunmuş ve bu hastalarda preoperatif Karnofsky performans skalasının 70 ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Uzun yaşayanlarda yaşın daha genç olduğu ve totale yakın tümör rezeksiyonunun yapıldığı gözlenmiş olup ilgili literatürün ışığında sürvivi etkileyen faktörler tartışılmıştır.