Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
KALVARİAL SOLİTER PLAZMASİTOMA (OLGU BİLDİRİSİ)
Arif ÖNDER1, Hakan KADIOĞLU1, Çetin R. KAYAOĞLU1, Yusuf TÜZÜN1, Erhan TAKÇI1, Cemal GÜNDOĞDU2, İsmail Hakkı AYDIN1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Bu makalede; cerrahi olarak tedavi edilen kalvarium yerleşimli bir plazmasitom olgusu sunulmuştur. Tümör preoperatif olarak ve ameliyat esnasında meningiomayı andırıyordu. Tümör total çıkarıldı. Olguya postoperatif dönemde radyoterapi uygulanmadı. 10 aylık bir dönemde izlenen olguda lokal rekürrens ve yaygın myeloma bulguları gelişmedi. Kalvarial soliter plazmasitomun ayırıcı tanısı, tedavi ve prognozuyla ilgili ana düşünceler tartışıldı.