Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
DİSFAJİYE NEDEN OLAN DİFFİİZ İDİYOPATİK SKELETAL HİPEROSTOZİS: OLGU SUNUMU
T. Ali ZIRH1, Tunç ÖKTENOĞLU1, M. Necmettin PAMiR1, A. Fahir ÖZER1, Canan ERZEN2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Altunizade, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İstanbul

Özet

Disfajiye neden olan ve değişik uzmanlık dallarını ilgilendiren muhtelif patolojilerden birisi de diffüz idyopatik skeletal hiperostosis (Forestier Hastalığı)'dır. Bu yazıda, tedavisi cerrahi olan bu hastalığın klinik ve radyolojik özellikleri bir olgu sunumu ışığında tartışılmıştır.