Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
"MENİNGİOMLARDA, GÖRÜNTÜ ANALİZ SİSTEMİ İLE MORFOMETRİK ÇALIŞMA"
Kenan KIBICI1, Murat KUTLAY1, Ahmet ÇOLAK1, M. Nusret DEMİRCAN1, Osman N. AKIN1, Hüseyin BALOĞLU2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi

Özet

Amaç: Bu çalışmada, görüntü analiz yöntemi kullanılarak, feulgen pararozanilin ve AgNOR boyama yöntemleri ile hazırlanan tipik, atipik ve malign meningiom doku örneklerinde, meningiom hücrelerinin morfolojisine ait kriterler SAMBA 4000 sistemi ile araştırılmıştır.

Yöntem: 40 farklı primer meningiom doku kesitine ayrı ayrı feulgen pararozanilin ve AgNOR boyama yöntemeleri uygulandı. Preparatlar ışık mikroskobu ile incelenerek, görüntü mikroskoba bağlı kamera ile SAMBA 4000 görüntü analiz sistemine alındı. Sistemin "morphometry-dansitometry-textural analysis" ve "AgNOR" yazılımları kullanılarak meningiom hücre nükleuslarına ait 10 fenotipik parametre saptandı. Bu sonuçlar istatistikselolarak değerlendirilerek marfometrik veriler elde edildi.

Bulgular: Meningiom hücrelerinin maligniteye eğilimi arttıkça nükleus alanı ve çevresi artmakta, şekli bozulmakta, DNA konsantrasyonu, içeriği ve kromatin miktarı artmaktadır. Malign tümörlerde, AgNOR nokta sayısı ve AgNOR noktaları toplam alanı diğer gruplara göre fazladır.

Sonuçlar: Görüntü analiz sisteminin morfometrikdansitometrik analiz verilerinin, tipik, atipik ve malign meningiom hücrelerinin tanınmasında doğruluk payı çok yüksektir. AgNOR sayısına ait veriler ile hücre ayırımı düşük doğruluk oranlarında yapılabilirken, AgNOR alanlarına ait verilerle, atipik ve malign meningiom hücrelerinin ayırımı yüksek doğruluk oranlarında yapılabilir.