Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 1
Romatoid Sinovial Kiste Sekonder Guyon Loju Nöropatisi
Ayhan SAĞMANLIGİL1, Saffet Meral ÇINAR2, Türker KARANCI3, Leman ERKUTLU4
1,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2,4 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Ulnar nöropati karpal tünel sendromundan sonra en yaygın tuzak nöropatisidir.Vakaların çoğu dirseğe lokalize olup, bilekte olması nadir rastlanılan bir durumdur. Bu makalede, sinovial kiste sekonder guyon loju nöropatisi rapor edildi. 45 yaşında kadın hasta sağ elinde ağrı, uyusma, güçsüzlük yakınmasıyla başvurdu. Muayenesinde hipotenar bölge ve 1. dorsal interosseoz bölgede atrofi, güç kaybı, 4. parmak yarısı ve 5. parmak medial palmar yüzü ve volar yüzünde duyu kaybı, elde pençeleşme saptandı. EMG'de sinir ileti çalışmasında ulnar sinir uyartılarak abduktor digiti minimi (ADM) kasından kayıtlama yapıldı. Birleşik kas aksiyon potansiyellerinin çok düşük, duysal aksiyon potansiyeli amplitüdünün düşük değerde olduğu izlendi. İğne EMG'de ulnar sinir innervasyonlu flexor digitorum profundus (FDP), flexor carpi ulnaris (FCU) kaslarının normal olduğu, 1. dorsal interosseoz ve ADM kaslarında ise denervasyon potansiyelleri ve nörojenik motor ünite değişiklikleri, seyrelme paterni görüldü. Elektrofizyolojik bulgular ulnar sinirin bilek düzeyinde etkilendiğini göstermekteydi. Bölgenin ileri radyolojik görüntülemesi yapıldı. Guyon kanalında ulnar sinir motor ve duysal dallarına komsu sinovial kist saptandı. Dekompresyon ile klinik ve elektrofizyolojik düzelme sağlandı.