Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
İntrakraniyal Meningiomlarda Epidemiyoloji ve Etiyoloji
Hakan EMMEZ
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Beyin tümörleri son 30 yılda daha sık karşılaşılır hale gelmiş gibi görünmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ve bu tekniklerin yaygın biçimde kullanılır olmasıdır. Beyin tümörlerinin en sık karşılaşılan tiplerinden biri olan meningiomlar, her ne kadar çoğunlukla benign de olsalar, kritik yerleşimde olanlar önemli derecede morbidite ve mortaliteye sahiptirler. Diğer beyin tümörlerinin büyük kısmında olduğu gibi suçlanan birçok etkene rağmen, meningiomların da etiyolojisi belirsizdir. Meningiomlara yönelik etiyolojik ve epidemiyolojik araştırmalarda hedef, hem risk faktörlerini belirlemek, bu faktörlerle ilişkili risk gruplarında önlem alabilmek hem de uygun tanı ve tedavi için strateji oluşturabilmektir. Bu yazıda meningiomların etiyolojisi ve epidemiyolojisi ile ilgili güncel araştırmaların sonuçlarının derlenmesi amaçlanmıştır.