Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Ganglion Kistine Bağlı Supraskapular Sinir Tuzak Nöropatisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Mehmet Reşid ÖNEN
Çankırı Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Çankırı, Türkiye

Özet

Sağ omuz arkasında skapula üstünde ağrı yakınmaları nedeniyle başvuran 30 yaşında erkek hastanın klinik ve radyolojik değerlendirmeleri neticesinde sağ suprascapular bölgede ganglion kisti tespit edildi. Elektromiyelografi incelemesinde sağ supraskapular sinirin infraskapular dalında denervasyon ve infraspinatus kasında atrofi görüldü. Amatör olarak düzenli voleybol oynayan hasta, medikal tedaviden yanıt alınamaması üzerine açık cerrahi yaklaşımla posterior supraskapular bölgeden kist eksizyonu uygulandı. Altı aylık takiplerinde şikayetleri ve kas atrofisi düzeldi. Suıpraskapular tuzak nöropatiler (SSN) nadir görülen periferik sinir tuzak nöropatilerdir. Etiyolojide kitle saptanmayan olgularda medikal tedavi ve sinir blokajı yeterli olabilmektedir. Ancak ganglion kisti gibi kitleye bağlı sinir tuzaklanmalarında cerrahi uygulamaya gidilmektedir. SSN'ler servikal disk hernisi, omuz patolojileri ve diğer tuzak nöropatilerde omuz bölgesinde skapulaya uzanan noktürnal karakteri olan ağrılarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir.