Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Kübital Oluk Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisinde İki Farklı Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması
Cem ATABEY , Ahmet EROĞLU, Emre ZORLU, Ali Kıvanç TOPUZ
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Biz bu retrospektif çalışmada kübital olukta ulnar sinir tuzak nöropatisinin tedavisinde uyguladığımız in-situ dekompresyon ile in-situ dekompresyon + anterior subkutan transpozisyon yöntemlerinin cerrahi sonuçlarını literatür eşliğinde karşılaştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2005–2010 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde ulnar TNP tanısıyla in-situ dekompresyon (İSD) ve Anterior Subkutan Transpozisyon (AST) yöntemleri ile opere edilen toplam 93 hasta retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: 2005 ile 2010 yıllarında opere edilmiş 93 hastanın dosyaları ve ameliyat notlarını incelediğimizde, 6 hastanın dosyasına ulaşılamadı. %93,5 (n:87) hastanın dosya bilgilerine ulaşılarak çalışmaya alındı. 59 hastaya İn-situ Dekompresyon (İSD), 28 hastaya Anterior Subkutan Transpozisyon (AST) yapıldığını belirledik. Hastalar ortalama ameliyat sonrası 3. Ayda değerlendirildi.

SONUÇ: Ulnar sinir tuzak nöropatisinin tedavisinde in-situ dekompresyonun etkili ve yeterli bir cerrahi tedavi yöntemi olduğunu ve AST yönteminin ise cerrahi sonuçlara anlamlı katkı sağlamadığını gördük.