Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Spinal Gliyoblastom Tedavisinde Radyoterapinin Rolü
Bora UYSAL1, Ömer SAĞER1, Ferrat DİNÇOĞLAN1, Serdar SÜRENKÖK1, Özkan TEHLİ2, İlker SOLMAZ2, Kaan OYSUL1, Murat BEYZADEOĞLU1
1Gata , Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gata , Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Spinal gliyoblastomlar spinal kordu tutan nadir tümörlerdendir. Serebral gliyoblastomlar orta yaş ve daha yaşlı populasyonda görülürken, spinal gliyoblastomlar 2. ve 3. dekatta daha sık görülürler. Spinal glioblastomlar servikal ve torakal vertebra düzeyinde yerleşim gösterirken, lomber vertebra düzeyinde daha az oranda gözlenmektedirler. Prognozun kötüleşmesi tümörün beyin omurilik sıvısı aracılığı ile intrakraniyal bölgeye yayılmasına bağlıdır. Spinal gliyoblastomlarda majör ölüm sebebi kontrol edilemeyen lokal tümörden kaynaklanmaktadır. Spinal gliyoblastomlardaki tedavi modalitesi cerrahi, radyoterapi ve kemoterapinin kombine kullanımıdır. Bu makalede 21 yaşında opere olan ve daha sonra postoperatif eş zamanlı kemoradyoterapi ve adjuvan kemoterapi tedavisi uygulanan spinal gliyoblastom tanılı olgu ilgili literatür gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.