Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Lomber Disk Hernisini Taklit Eden Tromboze Lomber Epidural Varis: Olgu Sunumu
Mert ŞAHİNOĞLU, Nuri Eralp ÇETİNALP, Denizhan DİVANLIOĞLU, Ali Erdem YILDIRIM, Ahmed Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Nöroşirürji pratiğinde, lomber radikülopatilerin ayırıcı tanısında disk hernileri ilk sırada yer alsa da, tromboze lomber epidural varisler gibi nadir görülen patolojiler de radiküler semptomlara yol açarak, lomber disk hernileri ile karışabilirler. Bu olgu sunumunda, 37 yaşında, bel ve sol bacak ağrısı şikayeti ile başvuran ve tetkiklerinde sol L4-5 ve L5-S1 disk hernisi saptanarak opere edilen bir erkek hastayı sunuyoruz. Ameliyat öncesinde L5-S1 mesafesinde, ekstrüde lomber disk hernisi olarak yorumlanan lezyonun, ameliyat esnasında, köke bası yapan bir tromboze lomber epidural varis olduğu görüldü. Bipolar koter termokoagülasyon ile lezyon küçültülerek sinir kökünün dekompresyonu sağlandı. Postoperatif dönemde hastanın şikayetlerinin düzeldiği görüldü. Tromboze lomber epidural varisler, lomber disk hernileri ile hem klinik hem de radyolojik olarak karışabilirler. Bu nedenle lomber disk hastalığının ayırıcı tanısında akılda tutulmaları gerekmektedir. Tedavide mikrocerrahi yöntemlerin kullanılması gerekli olup termokoagülasyon ile dekompresyon etkili bir yöntemdir.