Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Kranial Kist Hidatikler
Hamit Ziya GÖKALP, Cumhur DİNÇER, Zeki ŞEKERCİ, Kadir BİRLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Kist Hidatik hastalığına hayvancılığın yaygın olduğu Asya, Avusturalya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinde Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden daha sık olarak rastlanmaktadır. Türkiye'de de yaygın olarak bulunan bu hastalığın insidansı hakkında elimizde yeterli istatistiki bilgi yoktur. Serebral kist hidatik daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin (BBT) bu hastalığın tanısından, kistin lokalizasyonunun ve büyüklüğünün saptanmasında yardımı büyüktür. BBT bulguları serebral kist hidatik için genellikle patognomoniktir.

Bu makalede biz, son 20 yılda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde tedavi edilen 59 serebral kist hidatik, 1 kranial hidatidoz olgusunu sunduk. Bunlardan bir olgu ventrikülografi sırasında kaybedilmiş olup diğer olgular cerrahi olarak tedavi edilmişlerdir. 35 serebral kist hidatik olgusunda kist patlamadan (Dowling's tekniği ile) doğurtulmuş olup bu olgularda cerrahi mortalite yoktur.

23 olguda ise kist operasyon esnasında patlamış veya tanı amacıyla ponksiyone edilmiş olup, bu olguların 3 'ü kaybedilmiştir.

Serebral kist hidatik tedavisinde kistin patlatılmadan doğurulması esastır. Ancak kist derinde ulaşılamayacak yerde ise kist içine % 3 'lük salin veya % 10'luk formalin irrigasyonu önerilebilir. Patlamış serebral kist hidatiklerde çevre dokunun % 3 salin solüsyonu ile irrige edilmesi şarttır. Anahtar Kelimeler : Kranial Kist hidatik, Dowling's tekniği, derin yerleşim