Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Disk Hernisi Cerrahisinde Karşılaşılabilecek Medikolegal Sorunlar
Hasan Serdar IŞIK1,Ali YILMAZ1
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye Nöroşirürji pratiği içinde en sık uyguladığımız işlemlerin başında lomber disk hernisi cerrahisi gelmektedir. Gerek radyolojik, gerek cerrahi teknik, gerekse tecrübe anlamındaki tüm gelişmelere rağmen başarı oranı literatürde % 80-90 civarında bildirilmektedir. Bu oran, nüks ve/veya rezidü olgularda belirgin şekilde düşmektedir. Bu durum, biz nöroşirürji uzmanları için, hem bilimsel anlamda sıkıntı oluşturmakta, hem de son yıllarda giderek artan düzeylerde hukuksal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son 20 yılda, her yıl giderek artan miktarlarda genelde hekimler, özelde ise biz nöroşirürji uzmanları aleyhine açılan, malpraktis (kötü tıbbi uygulama) davaları nedeniyle, birçok meslektaşımız hukuki sorunlar yaşamak durumunda kalmaktadır. Derlemede, lomber disk hernisi cerrahisinde karşılaşılabilecek medikolegal sorunlar, tıbbi ve hukuki literatür ışığında tartışılmaya çalışıldı. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, Lomber disk hernisi, Medikolegal problem