Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Arteriovenöz Malformasyonun Morfolojik ve Hemodinamik Görünümü ile Kanama Riski Arasında İlişki var mı?
Kadir ÇINAR1,Murat ULUTAŞ1
1Sanko Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Gaziantep, Türkiye Serebral arteriovenöz malformasyon (AVM) her bir kanama atağında yüksek mortalite ve morbiditeye sahip, özellikle genç hastalarda sık görülen spontan intrakranial kanama nedenidir. Nöroşirürjinin sık görülen vasküler hastalıklarından biri olması nedeni ile kanama riskinin belirlenebilmesi hasta yönetimi ve uygun tedavinin düzenlenmesi için önemlidir. Geçmişten günümüze AVM morfolojisini ve hemodinamisini anlamak ve kanama ile ilişkisini değerlendirmek için transkranial doppler ve 4 boyutlu MRG gibi çeşitli tanı yöntemlerinden faydalanılmıştır. AVM morfolojisi ve kanama arasında ortak genel sonuçlar bildirilmesine rağmen hemodinami ile kanama arasında ilişki net olarak ortaya konamamıştır. Bunun nedeni olarak da hemodinami değerlendirmesindeki teknik güçlükler ve farklı ölçüm tekniklerinin kullanılması en önemli neden olarak görülmektedir. Yazıda, AVM morfoloji ve hemodinamisi ile kanama riski arasında ilişki olup olmadığı literatür eşliğinde tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler : Arteriovenöz malformasyon, Morfoloji, Hemodinami, Kanama