Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Glioblastom
Koray ÖZDUMAN1,Mehmet HACIHANEFİOĞLU1,M. Necmettin PAMİR1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Glioblastom (GBM) santral sinir sisteminin en sık görülen malin tümörüdür ve tedavisi her yönü ile kompleks ve zordur. Bu tümör konusunda uzun yıllar içinde oluşan büyük bilgi birikimine rağmen halen küratif tedavi mümkün değildir. Fakat teknik ve teknolojik gelişmeler ve hastalık biyolojisini anlamamız sayesinde tedavi her zamankinden daha yüz güldürücü şekilde yapılabilmekte, hasta sağkalımı ve hayat kalitesi yüksek tutulabilmektedir. Tümör biyolojisi konusunda yapılan çalışmalar glioblastomların tanısını daha objektif hale getirmiş ve hastalık davranışını daha iyi anlayabilmemizi sağlamıştır. Günümüzde halen glioblastom tedavisinin merkezini cerrahi, radyoterapi ve alkilleyici ajanlarla uygulanan kemoterapi oluşturur. Rekürens tüm hastalarda izlenir ve bu durumda da cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve bevacuzimab ile antianjiyogenik tedavi uygulanır. Tüm diğer tedavi yöntemleri arasında standart kullanıma girebilen bir yöntem olmamıştır. Sağkalım günümüzde düzelmiş olmasına rağmen hâlâ yıllarla ölçülür. Anahtar Kelimeler : Glioblastom, Yüksek gradeli gliom, Nöroşirürji, Moleküler belirteçler