Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Tek Merkezli Olarak MRG Öncesi Dönemde Opere Edilmiş İntrakranial Meningiom"ların Klinik Sonuçlarının Günümüz Literatür Bulgularıyla Karşılaştırılması
Levent GÜRSES,Rafet ÖZAY,Erdal Reşit YILMAZ,Muhammed Erkan EMRAHOĞLU,
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Giriş: İntrakranial menengiom cerrahisi beyin cerrahisinde en sık uygulanan cerrahi işlemlerden birisidir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak görüntüleme yöntemlerinde ve cerrahi prosedürlerde de gelişmeler olmaktadır. Bu sunumda MRG (manyetik rezonans görüntüleme) olmadan yapılan cerrahi işlemler günümüz teknolojik gelişmeler paralelinde yapılan operasyonlar ile karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 1982- 1991 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 226 intrakranial menengiom olgusu günümüzde yapılan 200 olgu ile karşılaştırılmıştır. Cerrahi öncesi kullanılan tetkik yöntemleri, cerrahi esnasında kullanılan teknolojiler, morbidite ve mortalite oranları , hasta yatış süreleri açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: 1982- 1991 yılları arasında opere edilen 226 olguda tanısal amaçla ayrıntılı nörolojik muayene eşliğinde Kranial Bilgisayarlı Tomografi (BBT), perkütan serebral angiografi, direkt grafiler kullanılmıştır. Günümüzde opere edilen olgularda ise MRG, Digital Angiografi (DSA), ön olanda yer almaktadır. Cerrahi sırasında ise gerekli olgularda nöronavigasyon sistemi de kullanılmaktadır. 1982-1991 yılları arasında opere edilen olgularda morbidite sayısı 49, mortalite sayısı 14 olarak tespit edilmiştir. Hastanede ortalama yatış süresi ise 15 gün olarak bulunmuştur. 2005-2019 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 200 olguda ise teknolojik gelişmelere paralel olarak morbidite, mortalite oranları daha düşük bulunmuştur. Bunun dışında hastanede yatış süresi ortalama 5 gün olarak tespit edilmiştir. Hastanede yatış sürelerinin azalması ile hasta konforu, enfeksiyon riski ve ekonomik fayda anlamında ciddi iyileşmeler olmuştur.

Sonuç: İntrakranial menengiom cerrahisi beyin cerrahi pratiğinde en sık yapılan cerrahi işlemlerden birisidir. Görüntüleme yöntemlerinin yetersiz olduğu dönemlerde yapılan cerrahi işlemlerde morbidite ve mortalite oranları ve hasta yatış süreleri yeni cerrahi teknikler ve görüntüleme yöntemleri ile karşılaştırıldığında iyi yönde farklılık arzetmektedir. Anahtar Kelimeler : İntrakranial menengiomlar, Teknolojik gelişme, Görüntüleme yöntemleri, Yatış süresi