Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Kapalı Spinal Disrafizmler
Nazlı ÇAKICI1
1Medicana International İstanbul Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye Kapalı spinal disrafizmler spinal kord ve çevre mezenkimal ve ektodermal yapıların embriyolojik gelişimleri esnasında ortaya çıkan bir dizi konjential spinal anomaliyi kapsamaktadır. Klinik, embriyolojik ve anatomik olarak birbirinden farklı olsalar da tedavilerinde ortak amaç mevcut nörolojik seviyeyi korumak ve mümkün ise daha iyi seviyeye getirmektir. Kapalı spinal disrafizmler ana başlık olarak lipomyelomeningosel, ayrık omurilik anomalisi, dermal sinüs, meningosel manke ve yağlı-kalın filum terminale anomalilerini içerir. Hastalarda bazen birden fazla spinal anomali aynı anda bulunabilir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda kapalı spinal disrafizm varlığı için uyarıcı nitelikte olan kutanöz stigmatalar görülür. Hastalarda bazı nörolojik, ürodinamik ve müskuloskeletal bulgular doğumdan itibaren vardır, ancak çoğu zaman içinde gergin omurilik sendromu gelişmesi ile oluşur. Hastaların bir kısmı asemptomatik ve nörolojik olarak normal olabilir, bu nedenle bazı anomalilerde hâlen cerrahi tedavi ve konservatif tedavi seçenekleri tartışmalı olmaya devam etmektedir. Anahtar Kelimeler : Kapalı spinal disrafism, Lipomyelomeningosel, Ayrık omurilik anomalisi, Dermal sinüs, Yağlı filum terminale