Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Radyasyona Bağlı Oluşan Meningiomlar
Dicle KARAKAYA1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Günümüzde, kranial radyoterapinin önemli bir tedavi yöntemi haline gelmesiyle sekonder tümörlerin insidansı artmaktadır. Meningiomlar, en sık görülen primer beyin tümörü olmasının yanı sıra kranial radyoterapi sonrası da en sık görülen sekonder beyin tümörleridir. Radyasyona bağlı meningiomlu hastaların tanı anında daha küçük yaşta olması, multipl tümör görülmesi, histolojik olarak atipik lezyonların daha sık izlenmesi ve hastalık seyrinin daha agresif olması, bu tümörleri diğer meningiomlardan ayırmaktadır. Bu meningiomların çoğu cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilmesine rağmen, bir kısmı (Dünya Sağlık Örgütü Derece 2-3) agresiftir ve kür oranları belirgin şekilde daha kötüdür. Bu yazıda klinik, histopatolojik, immünohistokimyasal ve biyolojik özellikleri ile sporadik meningiomlardan ayrı bir patolojik antite olan radyasyona bağlı oluşan meningiomlar ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Radyasyona bağlı meningiom, Radyoterapi