Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide Teletıp Uygulamaları
Murat ZAİMOĞLU1,Engin ERDİN1,Özgür ORHAN1,Yusuf Şükrü ÇAĞLAR1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Daha çok kırsal bölgelerde, sağlık ulaşımının sınırlı olduğu bölgelerde sağlık hizmetinin ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla kullanılan teletıp, geçmişten günümüze kadar teknolojinin gelişmesi ile birlikte nöroşirürjide de kullanım alanı bulmuştur. Antik çağlardan itibaren insanlar sağlık bilgisini paylaşmak için iletişim teknolojilerini kullanmıştır. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle günümüzde basit bir telefon görüşmesiyle sağlık bilgisi paylaşılabilir hâle gelmiştir. Radyolojik görüntülerinin anlık olarak sağlık merkezlerine iletilebilmesi hızlı tanı imkânı sağlamış, beyin cerrahi pratiğinde hayat kurtarıcı olmuştur. Kafa travmaları teletıp ile hızlıca yönetilebilmekte acil cerrahi gerektiren hastalar merkezlere hızlıya ulaştırılabilmekte, cerrahi olmayan durumlarda takip önerilerek gereksiz sevklerin önüne geçilebilmektedir. Hastaların cerrahi sonrası hastaların takipleri teletıp aracılığıyla hızlı ve düşük maliyetle sağlanabilmektedir. Covid-19 salgını ve getirdiği kısıtlamalar teletıpın sağlık sistemi açısından önemini göstermiştir. Hastaların preoperatif değerlendirmeleri teletıp ile yapılabilir hâle gelmiştir. Yapay zekâ ve makine öğrenme sistemlerinin teletıpta kullanılmasıyla büyük hasta verilerinin işlenmesi gelecekte nöroşirürji pratiğinde daha geniş kullanım alanları bulacağı düşünülmektedir. Bu yazıda geçmişten günümüze teletıp ve nöroşirürji pratiğinde kullanım alanları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Telesağlık, Teleradyoloji, Teletıp