Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
BEYİN SAPI TÜMÖRLERİ
M. Akif BAY AR, Uğur SOYLU, Yavuz ERDEM, Cevdet GÖKÇEK, Nurullah EDEBALİ, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara Manyetik rezonans görüntüleme ile beyinsapı tümörü tanısı alan ve yaşları 4-52 arasında değişen 9 olguyu inceledik. Manyetik rezonans görüntülemedeki özelliklerine göre beyinsapı tümörleri beş farklı grupta sınıflandırıldı: Grup I fokal beyinsapı tümörlerini, grup II diffüz beyinsapı tümörlerini, grup III servikomedüller tümörleri, grup IV kistik tümörleri ve grup V dorsal ekzofitik tümörleri içeriyordu. Patolojik tanıda en sık glial tümör (7 olgu) bulundu. Diğer iki tümör ise hemanjioblastom (1 olgu) ve kavernöz malformasyon (1 olgu) idi. Üç olguda tam veya tama yakın rezeksiyon yapıldı. Dört olguda kısmi rezeksiyon yapıldı, 2 olguda ise tıbbi tedavi ve yalnızca radyoterapi uygulandı. Bu yazının amacı beyinsapı tümörlerinin tedavisindeki uygulamaları tartışmaktır. Anahtar Kelimeler : Beyinsapı tümörleri, manyetik rezonans görüntüleme, tedavi