Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
EPİDERMOİD TÜMÖRLERDE AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN YERİ
Metin GÜNER1, Ümit ACAR1, Tansu MERTOL1, Ünal KİRİŞOĞLU1, Engin UÇAR1, Bülent TEKİNSOY2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
1988-1992 yılları arasında ameliyat edilen yedi kafaiçi epidermoid tümör olgusu incelendi. Ameliyat öncesi dönemde üç olgu bilgisayarlı tomografileriyle, dört olgu ise bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Hastaların altısı ameliyat sonrası dönemde bilgisayarlı tomografik sisternogramları ile değerlendirildi. Nöroradyolojik açıdan ameliyat sonrası dönemde ameliyat sonucunun değerlendirilmesinde oldukça değerli olan bilgisayarlı tomografik sisternogramın yeri irdelendi. Anahtar Kelimeler : BT sisternografi, epidermoid tümör