Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
TENTORİAL AÇIKLIK YERLEŞİMLİ DEV MENİNGİOMA OLGUSUNA KOMBİNE SUPRA/İNFRATENTORYAL- TRANSSİNÜS YAKLAŞIM
Çetin EVLİY AOĞLU, Konuralp İLBAY, Kenan KOÇ, Savaş CEYLAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Derince, Kocaeli Amaç: Kombine supratentoryal-infratentoryal transsinüs yaklaşımı ile opere edilen tentoryal açıklık yerleşimli bir dev meningioma olgusunda, uygulanan yöntemin avantajları tartışılmıştır.

Yöntemler: Tentoryal açıklıkta, üstte pineal bölgeden unkal girus seviyesine, temporal lob medial kesimine ve sol serebellopontin sisterne uzanım gösteren dev meningiom olgusu, nondominant transvers sinüsün bağlanıp kesilmesi ve tentoryumun açılması ile uygulanan kombine supra/infratentoryal-transsinüs yaklaşımı ile opere edilmiştir.

Bulgular: Supra/infratentoryal-transsinüs yaklaşımında, daha geniş cerrahi görünüm ve uygulama sahası kazanılmış, tümörün bütün uzanımlarına erişilerek total çıkarılmıştır. Postoperatif komplikasyon saptanmamıştır.

Sonuç: Tentorial açıklıkta yerleşik geniş uzanımlı lezyonlara bu yaklaşım ile cerrahi açıdan daha geniş görüş ve hareket alanı kazanılmakta, oksipital lob ve serebelluma daha az retraksiyon uygulanarak buna bağlı gelişebilecek komplikasyonlar önlenmektedir. Anahtar Kelimeler : Supra/infratentorial-transsinüs yaklaşım; transvers sinüs; tentoryum; pineal-tentoryal açıklık meningiomu