Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Tirofibanın Geçici Önbeyin İskemisi Sonrası Hipokampal Ca1 Nöronlarına Olan Koruyucu Etkisi
Alper KARAOĞLAN1, Osman AKDEMİR2, Sibel GÖKTÜRK3, Mustafa TAŞYÜREKLİ4, Ahmet ÇOLAK5
1,2,5 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
3,4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji AD., İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmada, deneysel geçici ön beyin iskemisi oluşturulmuş ratlarda bir nonpeptit trombosit GPIIb/IIIa-reseptör antagonisti olan tirofibanın CA1 hipokampal nöronlara olan etkisi incelenmiştir.

YÖNTEM VE GEREÇ: Geçici önbeyin iskemisi, bilateral carotis communis arterlerin oklüzyonu ile oluşturulmuştur. Tedavi grubundaki denekler kendi aralarında 3 gruba ayrılarak iskemiden yarım saat önce, hemen sonra ve 1 saat sonra i.v. 0,4 μgr/kg/dakika ve 0,8 μgr/kg/dakika dozlarında 30 dakika süreyle infüzyon şeklinde tirofiban verilmiştir. Hayvanlar, iskemi sonrası 7 günde sakrifiye edildi ve hipokampal CA1 bölgesinde ortalama intakt nöron sayısı hesaplanarak iskeminin etkileri ve tedavinin etkinliği gösterildi.

BULGULAR: Önbeyin iskemisinden yarım saat önce i.v. 0,4 μg/kg/dk dozla tedavi edilen ratlarda % 37'lik bir koruyucu etki görüldü. İskemiden yarım saat önce i.v. 0,8 μg/kg/dk tirofiban hydrochloride infüzyonu yapılan grupta sağlanan koruyuculuk % 46,7 bulundu. İskemiden hemen sonra verilen 0,4 μg/kg/dk tirofiban tedavisi ile herhangi bir koruyucu etki sağlanamazken 0,8 μg/kg/dk doz ile verilen tedavide ise % 32,2'lik bir iyileşme bulundu. İskemiden 1 saat sonra başlanan her iki dozda da tedaviye yanıt alınamadı.

SONUÇ: Bulgularımız, iskemi sonrası uygun doz ve zamanda verilen tirofibanın akut serebral iskemi tedavisinde etkin bir alternatif ilaç seçeneği olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler : Beyin iskemisi, Nöroproteksiyon, Ratlar, Trombosit agregasyon inhibitörleri, Trombosit glikoprotein GPIIb/IIIa kompleks